Salgs- og leveringsbetingelser

1.0 Anvendelsesområde af salgsvilkår og -betingelser

 • 1.1 Disse vilkår og betingelser for salg gælder for alle NGI A/S (“NGI”) tilbud, salg og levering af produkter til køberen (“køber”), medmindre andet er accepteret af NGI skriftligt.
 • 1.2 NGI og køber har ikke indgået en endelig og bindende aftale om salg, før NGI har udstedt en skriftlig ordrebekræftelse, som udgør en sådan endelig og bindende aftale.


2.0 Leveringsbetingelser

 • 2.1 Produkterne leveres EX WORKS/ab fabrik fra NGIs forretningssted (Virkelyst 5, 9400 Nørresundby, Danmark). Produkterne leveres i NGI’s standardemballage.
 • 2.2 Hvis NGI og køber har aftalt, at NGI skal arrangere transport af produkterne til køber, vil NGI angive den forventede leveringsdato i den gældende ordrebekræftelse. Enhver sådan transport vil være for købers omkostninger og risiko, medmindre andet udtrykkeligt aftales af parterne.
 • 2.3 Leveringsdatoer er kun de bedste estimater. NGI er ikke ansvarlig for forsinkelser.


3.0 Betalingsvilkår

 • 3.1 NGI tilbyder køber kredit i det antal dage, der er angivet i den relevante faktura. NGI kan dog kræve forudbetaling når som helst, hvis NGI anser dette for at være relevant.
 • 3.2 Hvis betalingen ikke foretages før eller på forfaldsdatoen angivet i den relevante faktura, er NGI berettiget til at opkræve renter på det forfaldne beløb fra forfaldsdatoen med en sats på 2 % pr. påbegyndt måned.
 • 3.3 NGI fastholder ejendomsret over produkterne, indtil produkterne er blevet betalt helt.


4.0 Defekter og erstatningsansvar

 • 4.1 NGI er efter eget valg forpligtet til at reparere eller udskifte defekte produkter på de betingelser, der er angivet i afsnit 4.2 - 4.9 nedenfor.
 • 4.2 Køberen skal klage skriftligt til NGI over en defekt, umiddelbart efter at en sådan defekt er blevet eller skulle være blevet opdaget og under alle omstændigheder inden for et år fra levering. Klagen skal beskrive den påståede defekt i rimelige detaljer. Hvis køber ikke klager i overensstemmelse med førnævnte, mister køber sin ret til at fremsætte krav mod NGI for produkter, der er defekte. Hvis et produkt er blevet brugt mere intensivt end aftalt eller formodet, skal klageperioden reduceres proportionelt.
 • 4.3 Reparation eller udskiftning af produkter eller dele forlænger ikke den maksimale klageperiode på et år i punkt 4.2.
 • 4.4 Hvis NGI beslutter sig for at reparere et defekt produkt, skal reparation finde sted på stedet. Hvis NGI beslutter sig for at udskifte et defekt produkt, vil det blive erstattet af NGI, ved at der sendes et ikkedefekt produkt til køber. Reparation eller udskiftning skal effektueres af NGI inden for rimelig tid efter,
  at NGI modtager en klage i henhold til paragraf 4.2, og under alle omstændigheder indenfor 4 uger efter modtagelse af en sådan klage.
 • 4.5 NGI kan kræve, at (påståede) defekte produkter returneres til NGI for købers risiko og omkostninger. Returnerede produkter vil blive NGI’s ejendom, hvis de erstattes. Hvis køber klager over et produkt, som NGI efterfølgende fastslår ikke er defekt, kan NGI gøre krav på kompensation for tid, arbejde, omkostninger osv. i overensstemmelse med dens vilkår, takster og priser gældende på tidspunktet.
 • 4.6 Hvis NGI ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til paragraf 4.4, vil køber have ret til at returnere det defekte produkt til NGI for købers regning og risiko, for at opnå en fuld refusion af købsprisen.
 • 4.7 NGI er ikke ansvarlig for defekter forårsaget af materiale, der leveres af køber, for konstruktioner eller specifikationer, der ordineres eller specificeres af køber, for utilstrækkelig vedligeholdelse, for ændringer af de leverede produkter, der er fremstillet uden NGI’s forudgående skriftlige samtykke, for upassende reparationer eller forkert brug af produkterne, eller for fejlbehæftet forberedende arbejde af køber. NGI’s ansvar omfatter kun defekter, der opstår under arbejdsbetingelser, der antages af NGI. Normal slitage og afskrivning kan ikke betragtes som en defekt.
 • 4.8 NGI’s ansvar i henhold til denne aftale er begrænset til fakturaværdien af det defekte produkt, der gav anledning til krav. Derudover er NGI ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af drift, tabt indtjening og andre følgeskader. Begrænsningen af NGI’s ansvar gælder ikke, hvis NGI handlede groft forsømmeligt eller bevidst.
 • 4.9 NGI vil kun være ansvarlig i det omfang, det er angivet ovenfor i denne paragraf 4. Købers rettigheder og retsmidler angivet i denne paragraf 4 er udtømmende og udelukker alle andre retsmidler og krav i henhold til loven eller på anden måde.


5.0 Produktansvar

 • 5.1 NGI vil kun være ansvarlig for krav om produktansvar i det omfang, det er påkrævet under obligatorisk produktansvarslovgivning. NGI er ikke ansvarlig for skader på kommercielle ejendele. Derudover er NGI ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af drift, tabt indtjening og andre følgeskader.
 • Hvis en tredjepart indberetter et krav mod køberen om produktansvar, skal køber straks underrette NGI skriftligt.


6.0 Valg af lov og værneting

 • 6.1 Enhver tvist mellem parterne, der opstår fra eller i forbindelse med NGI’s salg af produkter til køber, vil være underlagt dansk lov (og CISG vil ikke være gældende), og tvister skal bringes for Sø- og Handelsretten i København, Danmark. Hvis denne domstol erklærer, at den ikke er kompetent, skal tvister bringes for Københavns Byret i København, Danmark.


Udgivelsesdato: Oktober 2023