Warunki sprzedaży i dostawy

1.0 Zakres stosowania zasad i warunków sprzedaży

 • 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert, sprzedaży i dostaw produktów NGI A/S („NGI”) do Kupującego („Kupujący”), o ile NGI nie wyrazi pisemnej zgody na inne warunki.
 • 1.2 NGI i Kupujący nie zawarli ostatecznej i wiążącej umowy sprzedaży do czasu wydania przez NGI pisemnego potwierdzenia zamówienia, które będzie stanowiło taką ostateczną i wiążącą umowę.


2.0 Warunki dostawy

 • 2.1 Produkty dostarczane są zgodnie z warunkami EX WORKS z siedziby NGI (Virkelyst 5, 9400 Nørresundby, Dania). Produkty dostarczane są w standardowych opakowaniach NGI.
 • 2.2 Jeśli NGI i Kupujący uzgodnili, że NGI zorganizuje transport produktów do lokalizacji Kupującego, wówczas NGI określi przewidywany termin dostawy w odpowiednim potwierdzeniu zamówienia. Każdy taki transport odbędzie się na koszt i ryzyko Kupującego, chyba że strony wyraźnie uzgodnią inaczej na piśmie.
  2.3 Terminy dostaw mają wyłącznie charakter szacunkowy. NGI nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia.


3.0 Warunki płatności

 • 3.1 NGI oferuje Kupującemu liczbę dni kredytu określoną na odpowiedniej fakturze. NGI może jednak w każdej chwili zażądać przedpłaty, jeśli uzna to za stosowne.
 • 3.2 Jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie płatności określonym w odpowiedniej fakturze lub wcześniej, firma NGI będzie uprawniona do naliczenia odsetek od należnej kwoty od terminu płatności w wysokości 2% za każdy rozpoczęty miesiąc.
 • 3.3 Firma NGI rezerwuje sobie prawo własności produktów do momentu całkowitego opłacenia kosztu produktów.


4.0 Wady i odpowiedzialność

 • 4.1 NGI ma obowiązek, według własnego wyboru, naprawić lub wymienić wadliwe produkty na warunkach określonych w punktach 4.2–4.9 poniżej.
 • 4.2 Kupujący powinien przesłać do firmy NGI pisemną reklamację dotyczącą wady niezwłocznie po jej wykryciu, a w każdym razie w ciągu jednego roku od daty dostawy. W reklamacji należy opisać domniemaną wadę w wystarczająco szczegółowy sposób. Jeżeli Kupujący nie złoży reklamacji zgodnie z powyższym, wówczas traci prawo do wnoszenia roszczeń wobec NGI z tytułu wadliwych produktów. Jeżeli produkt będzie używany z większą intensywnością niż zostało to uzgodnione lub założone, okres reklamacji ulegnie proporcjonalnemu skróceniu.
 • 4.3 Naprawa lub wymiana produktów lub części nie wydłuża maksymalnego okresu reklamacyjnego wynoszącego jeden rok w punkcie 4.2.
 • 4.4 Jeśli NGI zdecyduje się na naprawę wadliwego produktu, naprawa powinna być przeprowadzona na miejscu. Jeśli NGI zdecyduje się na wymianę wadliwego produktu, wymiana zostanie dokonana przez NGI poprzez wysyłkę produktu wolnego od wad do Kupującego. Naprawa lub wymiana powinna być dokonana przez firmę NGI w rozsądnym terminie po otrzymaniu przez NGI reklamacji zgodnie z pkt. 4.2, a w każdym razie w
  terminie 4 tygodni od otrzymania takiej reklamacji.
 • 4.5 Firma NGI może żądać zwrotu (rzekomo) wadliwych produktów na ryzyko i koszt Kupującego. Zwrócone produkty stają się własnością NGI w przypadku ich wymiany. Jeśli Kupujący zgłosi reklamację produktu, który później zostanie uznany przez firmę NGI za wolny od wad, NGI może domagać się odszkodowania za poświęcony czas, pracę, koszty itp. zgodnie z warunkami, stawkami i cenami, które mogą być zmieniane co
  pewien czas.
 • 4.6 Jeśli firma NGI nie wypełni swoich zobowiązań wynikających z punktu 4.4, Kupujący ma prawo do zwrotu wadliwego produktu do NGI na koszt i ryzyko Kupującego za pełny zwrot ceny zakupu.
 • 4.7 NGI nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane przez materiały zapewnione przez Kupującego na konstrukcje lub specyfikacje, które są polecane lub określone przez Kupującego, niedostateczną konserwację, zmiany w dostarczonych produktach dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody NGI, niewłaściwe naprawy lub niewłaściwe użytkowanie produktów, a także nieprawidłowe prace przygotowawcze wykonane przez Kupującego. Odpowiedzialność NGI obejmuje tylko te wady, które pojawiają się w warunkach pracy przewidzianych przez NGI. Normalne zużycie i amortyzacja nie są uważane za wadę.
 • 4.8 Odpowiedzialność NGI w ramach niniejszej Umowy jest ograniczona do wartości faktury za wadliwy produkt, która była podstawą do zgłoszenia roszczenia. Ponadto NGI nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, w tym utratę działalności, utratę zysków i inne straty wynikowe. Ograniczenie odpowiedzialności NGI nie ma zastosowania w przypadku rażąco niedbałych lub celowych działań ze strony NGI.
 • 4.9 NGI ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie określonym powyżej w niniejszym punkcie 4. Prawa i środki prawne przysługujące Kupującemu określone w niniejszym punkcie 4 są wyczerpujące i wykluczają wszelkie inne środki prawne i roszczenia wynikające z przepisów prawa lub z innych podstaw.


5.0 Odpowiedzialność za wady produktu

 • 5.1 NGI ponosi odpowiedzialność za roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady produktu wyłącznie w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo dotyczące odpowiedzialności produktowej. NGI nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektów komercyjnych. Ponadto NGI nie ponosi
  odpowiedzialności za straty pośrednie, w tym utratę działalności, utratę zysków i inne straty wynikowe. Jeśli strona trzecia zgłosi roszczenie przeciwko Kupującemu z tytułu odpowiedzialności za wady produktu, Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym NGI na piśmie.


6.0 Wybór prawa i właściwości miejscowej

 • 6.1 Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające ze sprzedaży produktów NGI na rzecz Kupującego lub w związku z nią podlegają prawu duńskiemu (przepisy CISG nie mają zastosowania), a spory będą rozstrzygane przed rozpoczęciem przez Sąd Morski i Handlowy (Sø- og Handelsretten) w Kopenhadze (Dania). Jeżeli ten sąd zadeklaruje, że nie jest właściwą instytucją, spory zostaną rozstrzygnięte przed sądem miejskim w Kopenhadze (Københavns Byret) w Kopenhadze (Dania).


Data publikacji: Wrzesień 2023